Effektivisera företagsprocesser med industrisystem

Produktionsuppföljning och förbättringsarbete är två nyckeldelar för att få ett företag att bli framgångsrikt. Att anlita ett externt bolag med expertis inom området är ett smart, strategiskt drag för ditt företag. Som en måttstock kan man med fördel använda sig av OEE, Overall Equipment Effectiveness. Som namnet antyder, indikerar det hur pass effektivt en produktionsanläggning utnyttjas. Motsvarande svenska terminologi är TAK – Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte.

Tillgänglighet är ett relativt tidsmått som anger hur stor del av den planerade drifttiden som en maskin faktiskt är i bruk. Om detta mått är lågt, kan det tyda på en stor andel oplanerade driftstopp med negativ inverkan på företagets vinst.

Anläggningsutnyttjande anger förluster i ett något vidare begrepp än Tillgänglighet. Här räknas även när maskinen går långsammare än väntat på grund av olika anledningar, som t.ex. felinställd hastighet eller säkerhetsproblem som hindrar maximal hastighet. Det är ett mått på otakt och även detta vill man förstås reducera så mycket som möjligt.

Kvalitetsutbyte är ett relativt tal på hur stor del av de producerade enheterna som slutligen säljs till fullt pris. Detta är ett tal som skall vara så nära ett som möjligt. Om detta värde istället är lågt, betyder det att en omfattande del av slutprodukterna har defekter som gör att de inte kan säljas till fullt pris – detta värde är kopplat till anläggningsutnyttjande.

Fördelen med dessa siffror är att de är konkreta och underlättar identifiering av de delar av processen som har störst negativ inverkan på produktionen. Det är även ett verktyg för att sätta upp mål och förbättringen kan mätas på daglig basis. Vetenskapliga studier för framgång hos OEE-metoden har utförts hos ett företag som tillverkar ångturbiner med positiva resultat.

About Author: rnn.yqe.